Orango.dk afgørelsen

[English summary: This discusses a recent legal decision that the domain orango.dk, which was used by one person for an email address since the year 2000, should be transfered to a newly started company with the same name. The decision has been appealed to the courts.]

Som mange andre er jeg bekymret over den afgørelse, som Klagenævnet for domænenavne har foretaget sidste måned. Nævnet afgjorde, at domænet orango.dk, som har været benyttet til email af en privatperson siden 2000, skulle overdrages til et firma startet i 2009.

Som mange andre har jeg registreret et privat domæne primært med det formål at have en email adresse som jeg kan benytte i al fremtid, således at jeg undgår det store besvær ved et skift af email med at oplyse kontakter om den nye adresse samt skifte diverse registreringer bundet til email. Bekymringen går på at denne afgørelse tilsyneladende gør det muligt for enhver at registere en virksomhed med et navn relateret til mit domæne og herefter få Klagenævnet for domænenavne til at fratage mig mit domæne og dermed min email.

Så er det virkelig sådan retstilstanden på området er? Eller er der en fornuftig chance for, at afgørelsen kan blive ændret ved den anke-retsag, som den oprindelige ejer af domænet har anlagt? Jeg nærlæste nævnets afgørelse.

Følgende citater fra afgørelsen er interessante:

Den hjemmeside, der i dag findes ved opslag på domænenavnet “orango.dk”, har ingen naturlig tilknytning til domænenavnet “orango.dk”.

Det fremgår klart af denne afgørelse, samt af andre afgørelser jeg løb igennem, at nævnet lægger stor vægt på den eventuelle webside, som findes på et domæne. Og som jeg forstår sagen, er det for så vidt korrekt af nævnet at konkludere, at den oprindelige ejer af domænet orango.dk ikke har nogen nævneværdig interesse i at bevare denne webside.

Indklagede findes ikke herudover at have godtgjort nogen væsentlig interesse i at kunne råde over netop domænenavnet “orango.dk” … indklagedes interesser i det omtvistede domænenavn kan varetages mindst lige så godt gennem registrering og brug af et andet domænenavn.

Det er vel primært denne del af afgørelsen, som virker stødende på mange. Er en email adresse, som har været anvendt gennem 9 år, virkelig ikke af “væsentlig interesse”?

Men nævnet vurderer jo netop, at den oprindelige ejer af domænet ikke har godtgjort en sådan interesse. Og læser man sagsfremstillingen kan man da også se, at der blot er nævnt helt kort at domænet har været benyttet til email. Mens der er fremlagt en statistik for web-trafik på websiden på domænet, er der ikke fremlagt nogen oplysninger for i hvor høj grad domænet rent faktisk har været benyttet til email, om overhovedet?

Der er heller ikke argumenteret fra inklagedes side for at netop domænet orango.dk har særlig betydning for denne anvendelse som email (dette virker jo indlysende for indforståede, idet domænet optræder i diverse adressebøger osv., men jeg tror det er farligt at antage at dette også er indlysende for klagenævnet og at man derfor ikke behøver at argumentere for det).

Nævnet skriver videre om den generelle baggrund for afgørelsen:

… der i den praktiske udmøntning af kravet om god skik vil kunne indgå en række modstående almene hensyn, som må afbalanceres over for hinanden, hvilket efter omstændighederne vil kunne resultere i, at en registrant, som er uden reel interesse i et domænenavn, vil kunne blive pålagt at afstå domænenavnet til en anden, …

Dette synes at anføre, at en tvungen overdragelse af et domæne alene vil ske hvis den oprindelige registrant er uden reel interesse i domænet. Det virker muligt at argumentere for en reel interesse i at bevare ens primære email igennem 9 år.

Man kunne for eksempel anføre anslået statistik over antal emails modtaget på adressen igennem de 9 år, samt anslået antal kontakter, som har registreret den eksisterende email og som vil skulle oplyses om en ændret adresse. Der er i hvert tilfælde et vist håb for at en sådan argumentation fra inklagedes side ville give nævnet mulighed for en anden afgørelse.

Omvendt har nævnet ikke selv søgt at opklare dette aspekt, så man kunne frygte, at det udelukkende vil fokusere på websiden trods mere udførlige oplysninger om anvendelsen som email.

Det bliver under alle omstændigheder spændende at følge ankesagen.

2 comments

  1. Dette uddrag af klagenævnets forretningsorden paragraf 14 stk. 3 er også relevant:

    “Er en parts erklæringer vedrørende sagens faktiske omstændigheder uklare eller ufuldstændige … kan nævnet ved bevisbedømmelsen tillægge dette virkning til fordel for modparten.”

    Så hvis inklagede ikke argumenterer på en fuldstændig måde for at have en reel interesse for et domæne vil dette kunne medvirke til at domænet mistes, uanset at der faktisk eksisterer en sådan interesse.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *